JUR 2Het recht op inzage in je patiëntendossier

Je hebt steeds het recht om je patiëntendossier in te kijken. Dit recht op inzage moet je wel eerst aanvragen. De zorgverlener moet je het dossier dan ten laatste binnen 15 dagen ter inzage bezorgen.

Als patiënt kan je geen gegevens inkijken die betrekking hebben op een derde persoon en kan je ook de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar niet zien. Persoonlijke notities zijn aantekeningen van de zorgverlener die ook niet meegedeeld worden aan andere leden van het verzorgingsteam. Ze worden afzonderlijk in het patiëntendossier bewaard. Ook tot gegevens waarover de zorgverlener je in het kader van de therapeutische exceptie niet heeft geïnformeerd, heb je geen toegang.

Bij het inkijken van je dossier kan je je laten bijstaan door jouw vertrouwenspersoon. Hij mag met jouw toestemming ook alleen het dossier inkijken. Als je vertrouwenspersoon een zorgverlener is, dan heeft hij ook het recht om de persoonlijke notities in je dossier te lezen.

 

Het recht op een afschrift van je patiëntendossier

Je mag je zorgverstrekker ook een kopie van (een deel van) je patiëntendossier vragen. Je zal er de werkelijke kostprijs (bijvoorbeeld de kopiekosten) voor moeten betalen. Op het afschrift moet duidelijk vermeld staan dat het gaat om een strikt persoonlijk en vertrouwelijk document. De zorgverlener moet je een afschrift weigeren wanneer er aanwijzingen zijn dat derden (bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij of een werkgever) je onder druk zetten om je dossier op te vragen.

 

Wat na je overlijden?

Na het overlijden van een patiënt kunnen sommige nabestaanden het dossier van de overledene inkijken. Enkel de echtgenoot, de (al dan niet) samenwonende partner, een ouder, een kind, een broer of zus, een kleinkind of een grootouder kunnen inzage krijgen. Bovendien is de inzage gekoppeld aan een aantal voorwaarden:

  • De nabestaanden moeten een voldoende gemotiveerde en specifieke reden hebben om het dossier in te kijken. Die reden moet belangrijk genoeg zijn om de privacy van de overleden patiënt op te heffen. De inzage kan bijvoorbeeld nodig zijn in verband met een testament, een verzekeringsovereenkomst, een aansprakelijkheidsprocedure of erfelijke factoren.

  • De nabestaanden kunnen enkel de documenten die verband houden met de gemotiveerde reden inkijken.

  • De nabestaanden kunnen het patiëntendossier niet zelf inkijken. Het recht kan enkel uitgeoefend worden via een beroepsbeoefenaar. De nabestaanden kunnen bijvoorbeeld hun huisarts vragen om het patiëntendossier op te vragen. De arts kan het dossier dan inkijken en mag enkel de relevante informatie meedelen aan de nabestaanden.

  • De patiënt mag zich tijdens zijn leven niet tegen de inzage verzet hebben.